ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

19 Kasım 2020 00:50:00

YURTDIŞINDAKİ VARLIKLAR NE ZAMANA KADAR TÜRKİYE’YE GETİRİLEBİLİR?

7256 Sayılı Kanununun 21.Maddesi ile varlık barışı getirilmiştir. Bu konuya ilişkin düzenlemeler şöyledir:

 A-Yurtdışındaki Varlıklar Ne Zamana Kadar Türkiye’ye Getirilebilir?

1-Yurt dışında bulunanpara, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.06.2021tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirengerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

2-Sözü edilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

3-Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

4-213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

5-Türkiye’ye getirilen varlıklar için herhangi birvergi ödenmez.

6-Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren3 ay içindeTürkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 

 

B-Yurtiçindeki Varlıklar Ne Zamana Kadar Beyan Edilebilir?

 

1-Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunanancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2021tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30.06.2021tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10.ayınsonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

2-Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

3-Vergi dairesine bildirilen Türkiye’deki varlıklar için herhangi bir vergi ödenmez.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları