ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

15 Temmuz 2021 00:32:00

ŞİRKET SAHİPLERİNE, NE ZAMANDAN İTİBAREN NERDEN BULDUN SORULACAK?

Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi, vergi kaçakçılığı ile mücadele edilmesi, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla şirketlere, 529 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcının belirlenmesi ve bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir(Gerçek faydalanıcı, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limitet şirketlerde şirket müdürleridir).

A-Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimini Kimler Vermek Zorundadır?

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 01/08/2021 tarihi itibarıyla faal olan Kurumlar vergisi mükellefleri vermek zorundadırlar. 

B-Bildirim Hangi Dönemde ve Ne Zaman Yapılır?

1-Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannamelerive yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.

2-Yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

 

C-Bildirimin Nasıl Yapılır?

 

1-Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde, bildirim yaparlar.

2- Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu beyannameler aracılığıyla; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirirler.

3- Kapsama giren mükellefler ve diğer kişiler tarafından bildirim; İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden “gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu” doldurularak verilecektir.

4-Kapsama giren mükellefler ve diğer kişilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.

 

D-Bildirim Yapmayan Firmalara Ne Kadar Ceza Kesilir?

 

1- Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

2- Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

3- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimi ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde, 4 üncü maddede yer verilen mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilir.

E-İlk bildirim Ne Zaman Yapılır?

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/08/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

 

                       Kaynak:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları